Sonca prihodnosti

Poslanstvo tega projekta je vzpostaviti izobraževalni center za otroke v Malaviju.

sonca prihodnostiKronika in statistika okrožja Nkhata Bay (severni Malavi, jugo-vzhodna Afrika), ki jo letno izdaja lokalna uprava, izkazuje veliko pomanjkanje učiteljev na ruralnih področjih. Razmerje med številom otrok v razredu in učitelji je v povprečju kar 100,9 :1. Ob tem ima najmanj 10% otrok številne učne težave, ki vplivajo na nižanje učne sposobnosti. Učne težave otrok z diskelsijo, hiperkativnostjo, jezikovnimi težavami in druge posebne potrebe otrok, malavijsko šolstvo (kjer je lociran naš projekt) ne omenja ali se z njimi ne ukvarja. Ob vsem tem je način poučevanja v Malaviju, kjer je bo potekal projekt Sonca prihodnosti, kot tudi v drugih afriških državah, še vedno v veliki večini le frontalen. To pomeni, da učitelj ne more učinkovito ugotavljati, kateri učenci so dobro razumeli in osvojili učno snov in kateri imajo večje težave, kaj šele, kako jim pomagati pri izboljšanju znanja iz učne snovi.

V našem projektu želimo ponuditi dodatno strokovno pomoč razredom kot celoti (nuditi dodatne didaktične oz. učne pripomočke, dodatno pomoč pri poučevanju s pomočjo strokovnih prostovoljcev, izvajati ob tem delavnice in predavanja za lokalne učitelje) ter tistim otrokom, ki imajo specifične učne težave oziroma so otroci s posebnimi potrebami. Z našo prisotnostjo in delom ne želimo nadomestiti lokalnih učiteljev, temveč delovati kot podporna sila za dvig kakovosti izvedbe pouka s poudarkom na nudenju dodatne, predvsem pa ustrezne, učne pomoči otrokom s posebnimi potrebam in s tem zmanjšati osip v osnovnih šolah ter zvišati rezultate oziroma nivo znanja teh otrok na končnih izpitih oz. testih.

Cilji projekta so:

– Pouk v osnovnih šolah obogatiti z učnimi metodami, ki otrokom s posebnimi potrebami omogočajo primerljive možnosti za napredovanje v osnovnošolskem izobraževanju kot njihovim vrstnikom brez posebnih potreb.

– Lokalne učitelje osnovnih šol opremiti z dodatnim strokovnim znanjem za delo z otroci s posebnimi potrebami, ki ga lahko prenašajo tudi na mlajše ali novozaposlene stanovske kolege, lokalne učitelje začetnike.

– Posledično zmanjšati osip otrok v osnovnih šolah.

– Izboljšati rezultate na zaključnih izpitih oz. testih v ruralnih šolah okrožja Nkhata Bay.

– Ozaveščati starše in širše skupnosti o težavah, ki jih imajo njihovi otroci ter načinih premagovanja teh težav.

Pri projektu sodelujemo z našo prijateljico Jano Dular (Društvo ELA), ki je delovala že v okviru številnih humanitarnih projektov v Afriki in se je v Malavi že podala, skupaj s sodelavko, kjer v okviru omejenih finančnih sredstev skuša, vsaj delno, zasledovati zgoraj navedene cilje.

Projekt torej obsega vzpostavitev izobraževalnega centra v okrožju Nkhata Bay v Malaviju, ki bo služil kot dnevni center za šolske in predšolske otroke, kot izobraževalni center za učitelje in kot prenočišče za prostovoljce, ter zagotovitev finančnih sredstev za njegovo delovanje oziroma zasledovanje zgoraj navedenih ciljev.